Inntaksreglement

 §1. Foreldre må søke skoleplass for elevene skriftlig. Søknadsskjema fås ved henvendelse til skolen. Skolen har hele landet som inntaksområde og står åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i tilsvarende offentlige skoler, jfr. Friskolelovens § 3-1. 

§2. Foreldre vil få informasjon om skolens pedagogikk og egenart i løpet av elevens førsteklasseår. Ved inntak etter førsteinntaket i 1. klasse, vil informasjon gis i form av samtaler med søkerne. 

§3. Antallet elever som kan tas inn til skolens klasser, bestemmes av skolens styre, i samråd med skolens ledelse og klasselærer. På bakgrunn av en klasses pedagogiske og/eller sosiale behov, kan forvaltningen ved skolen anbefale for styret å iverksette inntaksstopp i en klasse for en kortere eller lengre angitt tidsperiode inntil ett år om gangen. 

§4. Dersom ikke annet er vedtatt i styret, er øvre grense for elevtall pr klasse i 1-4 trinn 15 elever, og i 5-10 trinn 16 elever. 

§5. Det er ikke inntak i 9/10 klasse med mindre man flytter fra annen Steinerskole 

§6. Ved oversøkning til en klasse avgjør forvaltningen ved skolen rekkefølgen på inntaket etter følgende prioritering:

a) Elever som har foreldre som arbeider ved skolen

b) Elever som har søsken ved skolen

c) Elever som kommer fra annen Steinerskole

d) Elever som har gått i Steinerbarnehage 

f) Søknadsdato (søkeransiennitet) til Steinerskolen Eidsvoll 

§7. For prioritering ihht. §6 er søknadsfristen for kommende 1. klassinger 1. mars. Skolen har løpende inntak gjennom skoleåret for 2. – 10. trinn.

§8. Vedtak om inntak fattes av daglig leder i samarbeid med forvaltning. 

§9. Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak kommer til anvendelse ved skolens inntaksvedtak. Klage sendes til daglig leder. Statsforvalteren i Viken er endelig klageinstans.