Steinerskolen Eidsvoll

Steinerskolen på Eidsvoll er en fådelt grunnskole
som startet opp i 2002. Skolen har ca. 70 elever fordelt
på klassetrinn 1-10.

Steinerskolen Eidsvoll

Steinerskolen på Eidsvoll er en fådelt grunnskole som startet opp i 2002.
Skolen har ca. 70 elever pr. dd. fordelt på klassetrinn 1.-10.

Ønsker du skoleplass?

Ta kontakt med administrasjonen:
Tlf: 63 95 12 77
e-post: eidsvoll@steinerskolen.no

Ledig stilling

Når en er ringevikar blir du kontaktet av daglig leder ved behov for kortere og lengre vikariat ved skolen. Det vil derfor varier med mengde arbeid ut ifra hvilket behov skolen har. Les mer her.

Gode grunner til å velge Steinerskolen

Livslang motivasjon
for læring

Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål for hver elev. Det pedagogiske opplegget er langsiktig: skolens mål er å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring.

Fordypning som arbeidsform

Steinerskolen ønsker å formidle kunnskap om økologiske, kulturelle og globale helheter. De lange linjene fremfor bruddstykker og enkeltstående fakta. Dette krever fordypning som arbeidsform. Både naturog kulturfagene gis som periodeundervisning i bolker på 2–5 uker.

Levende formidling

Læreren legger frem pensum muntlig for elevene. Levende formidling stimulerer elevenes evne til innlevelse, og identifikasjon med pensum stimulerer hukommelsen. Formidling ved fortelling bidrar også til at variasjonen i elevgruppen blir mindre avgjørende for deltagelse og engasjement.

«Våre lærere er absolutt henvist til å få til dette tillitsfulle samarbeidet med barnas foreldre.” Oppdragelse og undervisning i steinerskolen er fra begynnelsen av ”ordnet med henblikk på et samarbeid med foreldrene” som særlig må bestå i å ”føle sammen, fornemme sammen og tenke sammen.»

Rudolf Steiner, juni 1924