Pedagogikk

Pedagogikk

Kunnskap i sammenheng

Steinerskolens mål er å utdanne lærevillige og sosialt modne elever både innen akademiske og kunstneriske fag. Skolen har langsiktige mål for den enkelte elev. Det går en rød tråd i skolens læreplan, hvor fag og undervisning er i sammenhengende forvandling gjennom hele skoleløpet ­– helt fra barnehagen til ut videregående trinn –  i takt med elevens utvikling og alder.

Steinerskolene har et mangfold av elever og det er stor variasjon i familiebakgrunn, bosted og erfaring. Mange kommer inn i skolen underveis i skoleløpet.

Steinerskolens undervisning tilpasses den enkelte elev. Undervisningen skal ivareta både den enkelte elevs faglige og sosiale utvikling. Samtidig er fellesskapet utgangspunktet; både i klasserommet og skolen som helhet; som ivaretas gjennom felles aktiviteter og arrangementer gjennom hele årsløpet.

Steinerskolens pedagogikk setter menneskets verdighet i sentrum, respekten for hverandre og hvert barns uendelige muligheter.

Metode

  • Veien til kunnskap går fra erfaring via opplevelse til refleksjon – altså fra det fysiske håndterbare, gjennom følelsene til tankevirksomhet.
  • Begeistring er nøkkelordet både i omgangen med faget og formidlingen

Undervisningen de første skoleårene er lagt opp slik at eleven opparbeider seg kunnskap og forståelse ut fra sin egne og aktive erfaring. Ved skolestart lærer elevene først å skrive. Dette skjer både gjennom den fysiske utfoldelsen på papiret, samtidig som bokstavene oppleves gjennom sang og fortelling. Deretter lærer barna å lese. Gangetabellen nærmer vi oss gjennom bevegelse og rytmer, før tallene tas i bruk til hoderegning og oppgaveløsning. På denne måten trekkes hele eleven med – kropp, sjel og sinn – i undervisningen. Målet er at det kan skje en inderliggjøring i opplevelsen av språket og tallene. Denne vekselvise måten å undervise på gir den enkelte elev mulighet til å utfolde seg på sitt nivå, samtidig som alle inngår i fellesskapet.

Utvikling

  • ”Rett stoff til rett tid på rett måte”. Det er elevenes modning og utvikling som danner grunnlaget for steinerskolens arbeidsmetoder og faglige prioriteringer.
  • Elevens tenkning, følelse og motoriske ferdigheter sees i sammenheng og utvikles gjennom en allsidig undervisning

Barnets alder og livsfaser danner grunnlag for læreplanen og undervisningen, både i det faglige innholdet og metoden. Hvert alderstrinn har sine kvaliteter og utfordringer. Barnet har også sine enge grunnleggende spørsmål i forhold til livet som skifter med alderen. En syvåring står overfor andre spørsmål enn en tolvåring eller syttenåring. Steinerskolen tilstreber å kunne besvare disse spørsmålene gjennom undervisningen.

Undervisningen for de yngste elevene skjer gjennom billedrike fortellinger i de ulike fagene. Etter hvert som elevene kommer opp i klassetrinnene avløses dette av en mer nøktern og begrepsmessig omgang med fagene. Den kunstneriske bearbeidelsen som en rød tråd gjennom alle årstrinn. Det legges også vekt på lærernes engasjement og en levende formidling.